هم از توبره قالیباف هم از آخور استمرارطلبان؛ پایان سلطان!

سلطان رذالت دارد مرزهای وقاحت را جابجا میکند! علی دنبه بی شخصیت، خاطرات ما را بیشتر از این به لجن نکش!

به اشتراک بگذارید: