هنوز هم باور ندارید ایران اشغال شده؟

چند سال پیش دکتر سکویی در تلویزیون اندیشه با حرص و جوش می گفت کشور ما اشغال شده. این حرف با اعتراض مجری برنامه، که شخصی کودن و ابله بود قرار گرفت. این روزها که رژیم برای بقای خود از تروریست های خارجی برای سرکوب ایرانیان استفاده می کند دیگر تردیدی باقی نمانده که این رژیم یک حکومت اشغال گر است، اینها حاضرند پای بیگانه به ایران باز شود و به زنان و دختران ایرانی تجاوز کند.

بنظرم باید روی این خبر تا حد توان مانور بدهیم تا تقابل این رژیم با این سرزمین در اذهان جا بیفتد.

به اشتراک بگذارید: