واکسیناسیون شهروندان اسرائیل برای کرونا از امروز آغاز شد

اسرائیل قصد دارد بین چهار میلیون تا شش میلیون نفر از شهروندان (سه چهارم از کل جمعیت کشور) را واکسینه کند و به این منظور بیش از ده میلیون واکسن به چند کمپانی سفارش داده که به تدریج وارد این کشور می شود.