وقاحت بی حد و مرز آخوند

آخوندهای حقه باز و بی شرم و حیا خیال می کنند الان هم دوره قاجار است که چشم و گوش مردم بسته باشد و هر مزخرف آنها را باور کنند. الان از هرخانواده ایرانی یکی دو نفر در کشورهای اروپایی و غربی زندگی می کنند و به این همه وقاحت و دروغگویی آخوندهای کثیف پی می برند. امروز حسن چاخان با کمال بی شرمی گفته در اروپا یهو برقا برای 24 ساعت قطع میشوند!!

به اشتراک بگذارید: