ویتگنشتاین و «جهان نگری»

پرسش ویتگنشتاین از یکی از دانشجویانش1:
چرا مردم میگویند این که آدمها فکر میکردند خورشید به دور زمین میگردد ـ و نه زمین حول محور خودش ـ «منطقی» بود؟

جواب دانشجو:
فکر میکنم چون این طور به نظر می آید که خورشید به دور زمین میگردد.

پرسش بعدی ویتگنشتاین:
خوب، مگر در صورتی که «این طور به نظر می آمد» که زمین حول محور خودش میگردد چگونه به نظر می آمد2 ؟!

  1. الیزابت انسکمب، که بعدا خودش هم مانند ویتگنشتاین استاد فلسفه دانشگاه کمبریج و عضو آکادمی بریتانیا شد.
  2. به دقت مثال زدنی ویتگنشتاین توجه کنید، او در این مورد هم میگوید : «اگر به نظر می آمد » که زمین حول محورش میگردد…
به اشتراک بگذارید: