ویدئوی دیگری از لطف الله (کاوه) افراسیابی مزدور رژیم

در ویدئو زیر نحوه پرخاشگری این مزدور آخوندها دیدنی است:

به اشتراک بگذارید: