پرچم نباید موجب تفرقه شود

تظاهرات پرشکوه ایرانیان در برلین نمونه ای از اتحاد نوین میان ایرانیان از هر صنف و قوم و جنسیت و گرایش سیاسی بود.  آن چه به خوبی نمایان بود تنوع پرچمها در این اتحاد رنگارنگ بود. اتحادی که در آن ایرانیان شعارهای حذفی را به یک سو گذاشته و حتی مجاهدین را نیز به گرمی در میان خود جای دادند.

در این میان هنوز کسانی هستند که پرچمهای گوتاگون اقوام را نشانی از جدائی طلبی میدانند. من در شش هفته گذشته در کلاب هاوس به طور دائم همسخن هموطنان کرد و بلوج و عرب و دیگر اقوام بوده ام و آنچه آنها میخواهند نه پاره نمودن ایران بلکه ایرانی متحد و رنگارنگ با یک حکومت غیر متمرکز است که ضامن حقوق انسانی و شهروندی همه ایرانیان باشد. متاسفانه حکومت متمرکز در ایران کار نکرده که اگر کرده بود امروز کودک بلوچ نباید از هوتگ آب بر میداشت و جوان کرد نباید تنها راه امرار معاش را در کولبری می یافت. این پرچمها مانند همان پرچمهای مختلفی است که در همه دموکراسی ها میبینید. در بریتانیا هر پادشاهی پرچم خود را دارد و یک پرجم مشترک نیز برای همه وجود دارد. در امریکا هر ایالت پرچم خود را دارد، و همین روند را در آلمان و بلژیک و سویس و و بسیاری از کشورهای متعهد به حقوق بشر میبینید.

ایران به صورت تاریخی نیز یک کشور تک پرچمی نبوده است. برای مثال در شاهنامه زمانی که سهراب با لشکر توران به ایران حمله میکند آنگاه که از دور اردوگاه ایرانیان را تماشا میکند در مورد پرچمهای هر یک از آنها سوال میکند. راهنمای او هجیر پاسخ میدهد که هر پرچم به کدام پهلوان و لشکر او تعلق دارد. این پهلوانها در واقع هر کدام حکمران ایالتی در ایران است مانند رستم که حکمران سیستان است و البته در آن تراژدی هجیر هویت او را پنهان میکند. زمانی که این لشکرها به هم میپیوندند تا از کشور دفاع کنند و یا به کشور گشایی بپردازند همه در لوای درفش کاویان که پرچم ایران است گرد می آیند.

پرچم سه رنگ شیر و خورشید از سال 1907 تا 1980 پرچم ایران بوده است اما دو نقش شیر و خورشید از زمان صفوی به صور گوناگون در پرچم ایران حضور داشته اند. با یک چستچوی ساده اینترنتی میتوانید پرچمهای مختلف ایران از بدو تاسیس پادشاهی و حکومت هخامنشی تا امروز را ببینید و پیام هر کدام را دریابید. برای مثال یکی از پرچمهای دوران صفوی شیر و خورشید بر زمینه سبز است. رنگ سبز که در آن زمان وارد پرچم ایران شد آشکارا اشاره به اسلامی بودن  کشور دارد و شیر نشان شجاعت و  ریشه خورشید را باید در آئین میترائی یافت.

حال که صحبت از پرچم شد بگذارید تحولی که برای خود من پیش آمد با شما قسمت کنم. در یکی از بحثهای مربوط به پرچم در کلاب هاوس یک هموطن هنرمند عرب ساکن آلمان اظهار داشت که طرحی نو برای پرچم ایران تهیه نموده است. طرح او پرچم سه رنگ شیر و خورشید با شیری متفاوت (به قول خودش جوان) و افزودن خوشه گندم در یک سو و یک گل نیلوفر در سوی دیگر بود. توضیح او برای نیلوفر این بود که نیلوفر در مرداب رشد میکند و تبلور بر آمدن زیبایی و زندگی از میان مرداب و مردگی است. او این را یادآور جان بخشانی میدانست که از میان مرداب کنونی که رژیم از ایران ساخته برآمدند و جان خود را فدای ایران نموده و به ما زندگی بخشیدند. پس از آن خانمی اظهار کرد که  پرچم سه رنگ شیرو خورشید بیش از حد مردانه است و او ترجیح میداد که نشانی از زنهای ایران نیز در آن میبود برای مثال با افزودن یک شیر ماده و یا چیزی شبیه به آن.

این دو نظر مرا به فکر فرو برد و من که هیچگاه پرچمی بجز پرچم سه رنگ شیر و خورشید را برای ایران تصور نکرده ام تصور نمودم که پرچم ایران فقط یک گل نیلوفر باشد. ما این افتخار را داریم که اولین انقلاب زن محور در جهان را آغاز کرده ایم. شعار زن زندگی آزادی که قویترین پیامی است که از دل خاورمیانه برآمده و حال شعار محوری انقلاب ایران شده همه دنیا را گرفته و ایران در میانه یک انقلاب فرهنگی است. حال دیگر برای من عجیب نیست اگر یک گل نیلوفر پرچم ایران باشد. ما زن و گل را به دلیل زیبائی، لطافت و یا هر چه دیگر کنار هم میگذاریم و چرا پرچم ما چنین پیامی را به جهان نفرستد؟

راست این که فقط پرچم نیست و ما که میخواهیم از این دوران سیاه استبداد گذشته و طرحی نو دراندازیم باید آن بخش از سنتها و نمادها و باورهای خویش را که با این طرح نو همخوانی ندارد به تاریخ سپرده و ایران مدرن را بر اساس ارزشهای این انقلاب زن و زندگی و آزادی بسازیم. ما در این انقلاب مذهب را سر جایش خواهیم نشاند اما اگر تنها به آن بسنده کنیم فقط توانسته ایم پای جای پای اروپای قرن هفده بگذاریم. برای جهش لازم و حتی پرچمدار مدرنیته بودن باید به درون خویش بنگریم و تحول لازم برای گسترش انقلاب زن محور را پدید بیاوریم.   

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
16 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها