کرونا روزی ۲۰۰۰ نفر در امریکا قربانی می گیرد

رسانه های چپ گرا در امریکا که تسلط مطلقی در مغزشویی مخاطب دارند این روزها خبرهای تلفات کرونایی را سانسور می کنند و یا خیلی سعی می کنند آنرا بی اهمیت نشان بدهند. مثلا امروز نیویورک تایمز در گوشه ای از صفحات میانی این آمار وحشتناک را منتشر کرده بدون هیچگونه شرح و توضیح و تحلیل .

در حالی که در دوره ترامپ، همه این رسانه ها بطور زنده آمار لحظه ای کشته شدگان کرونا که بسیار کمتر از الان بود توی بوق میکردند و آنرا نشانه بی کفایتی ترامپ وانمود میکردند.

به اشتراک بگذارید: