۳ دستاورد عمده ترامپ برای جنبش ملت ایران و ۷۲ روز باقی مانده‎

سه دستاورد عمده دوران ترامپ برای اپوزیسیون ایران:
۱- حذف قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس
۲- فشردن گلوگاه های اقتصادی رژیم در سراسر جهان
۳- تسهیل انعقاد پیمان ابراهیم و تسلط نظامی-امنیتی اسرائیل بر جنوب خلیج فارس

هنوز ۷۲ روز تا پایان ریاست جمهوری ترامپ و خاتمه کار یک دولت تماما ضد جمهوری اسلامی در کاخ سفید فرصت باقی است.
اپوزیسیون چگونه میتواند از این ۷۲ روز استفاده بهینه کند؟

اپوزیسیون چه برنامه ای برای همجهت کردن دولت بایدن با مبارزات ملت ایران دارد؟

به اشتراک بگذارید: