۴۰ میلیون؛ مبارزه برای حقوق زنان در ایران (ویدئو- ۱۲ دقیقه)

Watch this short documentary, “40 Million: The Struggle for Women’s Rights in Iran,” about the women’s movement in Iran, directed by Jeff Kaufman.

به اشتراک بگذارید: