اجرای حکم اعدام در عهد قاجار

هنگامیکه سلطان برای نظم مملکت و حفظ مراتب عدالت حکم بسیاست میراند اول عکس آن مقصر که دزد است یا قاتل یا تقصیر دیگر کرده که واجب القتل دولتی است در عکاسخانه انداخته بحضور شاه میبرند و تا این عکس

بیشتر بخوانید

آیا فقط شاه بود که به مذهبی ها میدان داد؟

بعد از سپری شدن چهار دهه از انقلاب ننگین سال 57 اکنون میتوان گفت کسانی که شعار مرگ بر شاه گفتند و به خیابانها ریختند در دو طیف قرار می گیرند: با انصافها و لجوج ها. عده ای مثل خودم،

بیشتر بخوانید