فواید چند همسری را بنویسید

فایده دوم چند همسری تقویت و استحکام استخوان جمجمه است. دانشمندان دانشگاه استنفورد اخیرا آمار گرفته اند و متوجه شده اند مردان چند همسری از بس لنگه کفش و ملاقه و ماهی تابه به ملاج شان خورد، چند میلیمتر کلفت تر از جمجمه مردان تک همسر و یا بدون همسر است.

بیشتر بخوانید