به تله افتادن یکی از جنایتکاران رژیم

برای اولین بار از زمان روی کار آمدن رژیم جنایتکار اسلامی در ایران، به همت و پشتکار دو ایرانی ارزنده یعنی ایرج مصداقی و کاوه موسوی، یکی از عوامل اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت شناسایی و به دادگاه کشانیده

بیشتر بخوانید