مسخره بازی آخوندها در روزهای پایانی رمضان

این اسکل ها هم علم را به سخره گرفته اند و هم تکنولوژی را. هر سال ابتدا و انتهای ماه رمضان بساط مسخره بازی آخوندها برقرار میشود. جالب این که با این همه آفتابه لگن هفت دست، اخرش یکی دو

بیشتر بخوانید