ماله کش کجایی؟

خامنه ای سرش را از توی طویله در آورد و گفت: ما…، ما…، ما… ، یعنی خوزستان بپاخاست، ماله کش کجایی؟ روحانی سفید و پشمالو پوزه اش را به زمین مالید ولی چون علفی پیدا نکرد، صدا کرد بع… بع….

بیشتر بخوانید

ازدواج سالیانه حدود ۳۰ هزار دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تنها در پاییز ۹۹ تعداد ۷۳۱۷ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده اند. آمار سالیانه ازدواج در این گروه سنی در سالهای اخیر دائما حدود ۳۰ هزار دختر بوده است.همچنین در گروه

بیشتر بخوانید