یک جوری زنده ماندن را هفت میلیارد نفر بلدند، درست مردن هوش میخواهد!

دیروز فهیم دشتی، یار قدیم احمد شاه مسعود و همراه پسرش در نبرد پنجشیر کشته شد. چند روز پیش او در آخرین مصاحبه اش گفته بود: ما در موقعیت برد-برد هستیم!

بیشتر بخوانید

پهپادها و جنگهای احساسی

در چند روز پیش، زمانی که در پنجشیر جبهه ای چریکی علیه طالبان تشکیل شد، عده زیادی از هموطنان خودمان به پیروزی این جبهه مقاومت امیدوار شده بودند اما من پیش بینی می کردم که همان کشورهایی که طالبان را پشتیبانی کردند تا ظرف کمتر از دو هفته افغانستان را بگیرد، قطعا با پهپادها به کمک طالبان خواهند آمد و توازن قوا را به نفع طالبان رقم خواهند زد. البته بدلیل وضعیت اقلیمی و تنوع قومی و فرهنگی افغانستان شاید هیچ دولتی موفق به سرکوب کامل گروههای چریکی نشود و این زد و خوردهای پراکنده سالها ادامه یابد اما آنچه که مسلم است دیگر نمی توان با تکیه بر اسلحه های سبک و جنگهای کوهستانی حکومتی را سرنگون کرد.

بیشتر بخوانید