مجتهدی که کرامات بسیاری داشت اما از عهده ویروس کرونا برنیامد

برای علما کسر شان دارد که علت مرگ شان را ابتلا به ویروس کرونا اعلام کنند، به همین خاطر میگویند فلان آخوند بعلت بیماری «ریوی» به لقا الله رفت. جالب این است که هم عالم در علوم ریاضی و نجوم

بیشتر بخوانید

مرسدس بنز هم خودرو داخلی است!

به دلایل متقن می توان ثابت کرد مرسدس بنز هم خودرو داخلی است. برای این ادعا ادله محکم وجود دارد مثل اثبات وجود خدا. بطور مثال بیایید از برهان نظم شروع کنیم. همانطور که خداوند عالمیان جهان و کائنات و طبیعت را روی نظم دقیق خلق کرده بطوری که گردش زمین به دور خورشید حتی یک ثانیه هم تاخر و تقدم ندارد که این البته ثبوت خداوند را ثابت می کند. همانطور هم شما ببینید صنعت آلمان روی نظم و انظباط استوار است. مرسدس بنز را طوری ساخته اند که همه اجزا و جوارح اش از روی حساب و کتاب دقیق است و یک پیچ و مهره اضافه یا کم در آن نیست. پس تا اینجا ثابت کردیم طبق برهان نظم مرسدس بنز یک خودرو داخلی است ولاغیر.

بیشتر بخوانید