از شورت و کرست مردم هم نگذشتند

تابه حال خیال میکردم زمانی که اطرافیان شاه از ایران فرار میکردند خانه و اتومبیل شان توسط آخوندا و انقلابیون مصادره میشد. همچنین هرگاه کلمه مصادره اموال را می شنیدیم به یاد توقیف کارخانجات بزرگ ایران ناسیونال و کفش ملی و ساختمان پلاسکو و غیره می افتادیم اما وقتی روزنامه های اوایل انقلاب را مرور کنیم می بینیم مصادره اموال خیلی خیلی وسیع تر از تصورات ما بوده. اینها اموال افراد رده پایین و کارمندان عادی سازمان های دولتی که برچسب طاغوتی خورده بودند را ضبط می کردند. مهم نبود که طرف محاکمه شده باشد یا فراری شده باشد، اعدام شده باشد یا حبس گرفته باشد و این اموال شامل همه چیز میشده از کارخانه و زمین و خانه بگیر تا شورت و کرست و آلبوم خانوادگی.

بیشتر بخوانید

حل معادله چند مجهولی وقایع اخیر

جمهوری اسلامی علی رغم اینکه یک سیستم بسته فاشیستی است و همه سیاستها و خط مشی ها باید به تایید رهبر یا پیشوا برسد، اما در مرحله اجرا ممکن است خطاهایی از عوامل زیردست سر بزند که به ضرر کل رژیم تمام می شود.

بیشتر بخوانید