خاک بر سرت خورشید ساحل!

اسلیپی جو نه کنترل باد معده اش را دارد و نه کنترل دهان و زبانش. همینطور زرت وزرت از بالا و پایین چیزهایی در می کند و مایه خنده همه حتی در جهان شده است. روز گذشته یک خبرنگار پرسید:

بیشتر بخوانید