برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

دعوت رسمی منوچهر بختیاری از همه ایرانیان برای شرکت در مراسم چهلم “پویا”؛ پنج شنبه پنجم دیماه (Sat 12/26/19) -کرج

بهشت سکینه -کرج قطعه ۲۶ ساعت ۲ بعد از ظهر https://twitter.com/PahlaviReza/status/1204454874362105857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1204454874362105857&ref_url=https%3A%2F%2Fkayhan.london%2Ffa%2F1398%2F09%2F20%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2588%25d8%25aa
دعوت رسمی منوچهر بختیاری از همه ایرانیان برای شرکت در مراسم چهلم “پویا”؛ پنج شنبه پنجم دیماه (Sat 12/26/19) -کرج

بکارگیری مزدوران غیرایرانی در کشتار مردم

در اسناد تاریخی آمده است که در اطراف شاه اسماعیل صفوی لشگری از آدمخواران وجود داشت که اگر فردی حاضر نبود شیعه شود و یا نمازش را بصورت شیعیان بجا بیاورد، فورا او را احاطه میکردند و زنده زنده گوشت او را می کندند و میخوردند. این لشگر زنده خواران آنچنان بیم و هراسی در بین ایرانیان افکنده بود که …
بکارگیری مزدوران غیرایرانی در کشتار مردم

کریستین امانپور، حمید دباشی، و بقیه یاجوج و ماجوج

حال چهار دهه است که مردم ایران نه تنها قربانی خشونت یک رژیم مذهبی قرون وسطائی شده اند بلکه قربانی نامردمانی چون کریستین امانپور، حمید دباشی، نگار مرتضوی، سیاوش اردلان، کسری ناجی و بقیه قوم یاجوج و ماجوج شده اند که از هیچ تلاشی برای حمایت از این رژیم خونخوار و افزودن بر درد و رنج مردم ایران فروگزار نکرده …
کریستین امانپور، حمید دباشی، و بقیه یاجوج و ماجوج
MailPoet