برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

شرم ایرانی بودن

باید اعتراف کنم که اوقاتی وجود دارد که از ایرانی بودن خویش شرمنده میشوم. از رفتار این ملتی که این بخت بد را داشتم که در میان آنها بدنیا بیایم حالت استفراغ به من دست میدهد. باز اوقاتی هست که سراپا غرور و پر از خوشبینی میشوم. رابطه من و ایران یک رابطه عشق و نفرت است. گاه دوست دارم …
شرم ایرانی بودن

سفارت شاهنشاهی به دانشجویان برای جشنهایشان خاویار میداد و فحش میخورد

ناصر پاکدامن که از چپهای معروف ایران بود و عمری را صرف مبارزه با رژیم شاهنشاهی کرد در این مصاحبه عنوان میکند که وقتی دانشجویان در پاریس جشن برگزار میکردند سفارت برای جشن به آنها خاویار میداد و برای کمک مالی بلیت میخرید (1:18). بعد هم میگوید همه جا این کار را میکردند تا القا نماید که مثلا چیز خاصی …
سفارت شاهنشاهی به دانشجویان برای جشنهایشان خاویار میداد و فحش میخورد
MailPoet