برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

تداوم تفکر پنجاه و هفتی در اندیشه ایرانی

تفکر و رفتار پنجاه و هفتی حال جای خویش را در ادبیات ایران یافته و در مواردی بکار میرود که فرد قادر به دیدن حقایق نیست، و جو زده و قدر ناشناس، بدون تفکر وبی دلیل به مشتی باورهای بی اساس و آرمانشهری دل بسته و طلبکار است و به پای خویش شلیک میکند. لااقل این برداشت من از تفکر …
تداوم تفکر پنجاه و هفتی در اندیشه ایرانی

متلک گویی یک امریکایی به اسلیپی جو

از زمان روی کار آمدن دمکراتها که با همکاری و پشتیبانی مطلق رسانه های چپ صورت گرفت، این رسانه ها از پوشش حقایق و واقعیات جامعه امریکا خودداری می کنند و تمام خبرهای منفی علیه اسلیپی جو را سانسور می کنند. از جمله، خبر واکنش اعتراضی مردم که تبدیل به یک موج اجتماعی و مردمی در شهرهای مختلف امریکا شده …
متلک گویی یک امریکایی به اسلیپی جو
Email Marketing Powered by MailPoet