تحریم انتخابات توسط موسوی و ذهن های پرسشگری که میترسند تحریم را جمهوری اسلامی مصادره کند!

یکی از دوستان امروز صبح به من میگفت این چرندیات چی هست که نوشتی نمیدانم از تغییر موسوی هم باید حمایت کرد! اینها همش بازی است و نظام دارد آمده می شود در کنار اعلام رای ۴۰ درصدی مردم و

بیشتر بخوانید