Let’s go Brandon

در روزهای اخیر موج بزرگی به راه افتاده که در آن به هر مناسبتی یک شعار عجیب داده میشود