مجتهدی که حتی بعد از مرگش اشکالات آشپزی دخترش را گوشزد میکرد

از کتاب خنده دار ” داستانهایی از مردان خدا” داستان مضحکی درباره کرامات حاج شیخ حسنعلی نخودکی برایتان انتخاب کرده ام. اما جالبی این داستان این است که کرامات شیخ همچنان بعد از مرگش هم ادامه دارد:

بیشتر بخوانید