ترس حاکمیت از شعله‌ ور شدن آتشفشان گرسنگان

ایران کارگر– گسترش خشم نزدیک به ۶۰ میلیون مردم گرسنه و زیر خط فقر، کارشناسان و رسانه‌های داخلی را هم وادار به هشدار در مورد شعله‌ور شدن ناگهانی آتشفشان گرسنگان کرده است. بعد از ۱۱ ماه که از ورود کرونا

بیشتر بخوانید