دادگاههای ۲ ساعتی اوایل انقلاب

آن روزها هر آخوندی که با انقلاب همراه نبود و به شاه فحش نمیداد متهم به ساواکی بودن میشد. مخصوصا اگر وضع مالی اش خوب بود و با اتومبیل شخصی توی خیابان تردد میکرد. آخوندهای غیرانقلابی را یا اعدام می کردند و یا آنها را می دزدیدند و جسدشان را در بیابان های اطراف شهر رها میکردند.

بیشتر بخوانید