به همین سادگی

در فقه شیعه، به وسیله ای که با آن بتوان گناه کرد آلت معصیت می گویند و خرید و فروش و نگهداری آن هم حرام است. مثل ابزار موسیقی که سازنده و فروشنده و استفاده کننده و نگهداری کننده همگی

بیشتر بخوانید