آخوند هم از سَرِ این مردم زیادیه!

وقتی کامنت های زیر لینک امینا ماهر رو خوندم یاد این جمله که سال ها پیش از یک قاضی عالیرتبه شنیده بودم افتادم؛ آخوند هم از سَرِ این ملت زیادیه! آیا قضاوت و “گیر” دادن و بر حسب ظاهر افراد

بیشتر بخوانید