مجتهدی که صدای آخ و اوخش همه را بیدار میکرد

یکی از اساتید حوزه علمیه قم گوید: شبی مهمان حضرت امام در نجف بودم، نصف شب از خواب بیدار شدم و صدای آه و ناله شنیدم، نگران شدم که در خانه چه اتفاقی افتاده است!حاج آقا مصطفی را بیدار کردم

بیشتر بخوانید