نظر احمد کسروی درباره رضا شاه

اما چون در ایران یک سیاست بدخواهانه درکار است و گروهی از وزیران و دیگران که دسته بزرگ و نیرومندی می باشند به آن می کوشند که این توده را از هر پیشرفتی باز داشته و در همین حال آشفتگی و آلودگی گرفتارست پایدار گردانند، این است که پس از برافتادن رضا شاه، بیشتر کارهای نیک او را بهم زدند و به وضعیت قبلی برگرداندند. از جمله رونق گرفتن دوباره روبند و چادر است. ملایان دوباره جان گرفتند و مردم را تشویق به حجاب کردند. یکی از مجتهدان که در زمان رضا شاه بخاطر مخالفت با برداشتن چادر زنها به بیرون ایران تبعید شده بود، با سلام و صلوات و پذیرایی نیمه رسمی به ایران آوردند.

بیشتر بخوانید