مجتهدی که علت کودن بودن آخوندها را کشف کرد

اشكال ما همين است ، هر چه را چشم ديد مى خواهيم و انجام مى دهيم. الآن من چايى نمى خواستم ، اما چشمم افتاد كه شما مى خوريد و روى عادت، من هم خوردم.  همين است كه ماها كودن ايم!! اين كه امام صادق عليه السلام فرمودند: چيزى را كه طبع مايل و نيازمند نيست نخوريد كه كودن بار مى آييد، همين است . هر چيزى را به محض عادت و اين كه چشممان افتاد، نبايد بخوريم و بياشاميم ، اين تنبلى ها و كودنى ها مال همين است .
در پايان فرمودند: اصلا اين چايى ها چه اثرى دارند كه ما اين قدر مى خوريم، سپس با لبخنده شيرين خاصى فرمودند: اين چايى لايزيد الا بولا!! (یعنی چایی فقط ادرار را زیاد می کند)

بیشتر بخوانید