بازرسان آژانس در دو سایت ایران آثار فعالیتهای اعلام نشده هسته ای یافته اند

ایران ماهها درخواست آژانس برای بازدید از این اماکن را بلوکه کرده بود (احتمالا تا وقت کافی برای پاکسازی داشته باشد)، با این وجود بازرسان آژانس توانسته اند رد اورانیوم غنی شده را در آنها بیابند، که وجودش آنجا توجیهی

بیشتر بخوانید