آیت الله سوسیالیست

گاهی فکر می کنم ما در چه نقطه عجیبی در تاریخ بدنیا آمده ایم که شاهد از پرده افتادن های پیاپی مدعیان دروغین مکاتب سیاسی و ایدئولوژی های مختلف هستیم. در فاصله ای کوتاه هم ذات ناپاک آخوندها برایمان روشن شد و هم پوچ بودن ادعاهای سوسیالیستها و مدعیان لیبرالیسم و دمکراسی.

بیشتر بخوانید