محکی برای تشخیص شیادان: ابهام!

انگیزه این نوشته رویدادهای جاری در افغانستان و انتشار یک مصاحبه با زلمی خلیلزاد ـ نماینده ویژه آمریکا برای «تفاهم» در افغانستان ـ است. در این مصاحبه پرسشگر (آلمانی) یکی پس از دیگری سوالات دقیق مطرح میکند، و خلیلزاد یکی

بیشتر بخوانید