چه کسانی هیزم آور آتش حماقت انقلابیون بودند؟

ببینید احمد شاملو چپول چپونه از اقدام احمقانه اشغال سفارت امریکا تعریف و تمجید می کرده است. در واقع از لحاظ کوته فکری فرقی بین احمد شاملو با تروریست های مجاهدین خلق نبود. همه آنها بر آتش حماقت انقلابیون و آخوندها بنزین ریختند و آنرا شغله ور ساختند.

بیشتر بخوانید