یادی از سریال دائی جان ناپلئون

‏حرفهای امروز علم الهدی که گفته متاسفانه زن و شوهرها غیرت ندارند و همدیگر را با نام کوچک صدا می کنند مرا یاد شیرعلی قصاب انداخت ‏شیرعلی قصاب آنقدر غیرتی بود که کسی جرات نداشت اسمش را به زبان بیاورد

بیشتر بخوانید