اخطار بامزه ترامپ به رژیم

ترامپ نوشته سفارت ما در بغداد مورد هدف راکتی قرار گرفته و چند تا از راکتها شلیک نشده نشان میدهد رژیم ایران پشت این حمله بوده ترامپ اضافه می کند بعنوان یک تذکر بهداشتی (سلامتی) به شما میگویم اگر یک

بیشتر بخوانید