برگی دیگر از خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان

تلاش روحانيون در ضميمه كردن خاك ايران به عثمانى ميدانيم كه در سال ١٢٩٨ هجرى قمرى موسيو ژوزف نوزيلژيكى به رياست ادارات گمرك كرمانشاه و تبريز منصوب شد و اقدامات و اصلاحات او در امور گمرك به استثناى محمره (خرمشهر)  تحت

بیشتر بخوانید