پارلمان فرانسه قانون منع اسلام سیاسی را تصویب کرد

نیروهای چپ و برخی جماعات اسلامی فرانسه، این قانون را “اسلام‌هراسی” خوانده و آن را موجب تقویت پیشداوری و انگ زدن به مسلمان‌ها ارزیابی کردند.

بیشتر بخوانید