خارج شدن کنترل اوضاع از دست رژیم

پوچ بودن و میان تهی بودن این رژیم پوشالی را حتی میتوان در عرصه نظامی هم دید. شما ببینید اینها در مقابل ضربات اسرائیل چقدر بی در و پیکر و درهم ریخته اند. اسناد سری اتمی شان را با وانت بیرون بردند، مراکز هسته ای و افراد کلیدی شان را بارها زدند اما اینها جز رجزخوانی و دروغ بافی چیز دیگری در چنته نداشتند. منتظرند یک اتفاق یا حادثه ای در امریکا یا اسرائیل رخ دهد تا ادعا کنند کار آنها بوده و از دشمن انتقام سخت گرفته اند. این حقه ها را مردم داخل فهمیده اند.

بیشتر بخوانید