از شاه زی فقیه…، جمشید چالنگی

گفته شده است بارها اینکه، پس از بر انداختن حکومت فقیه، این مردم خواهند بود که در همه پرسی آزاد وسالم، راه آینده خود و کشور خود را بر خواهند گزید، اما اکنون طرح موضوع جمهوری یا پادشاهی مشروطه مرا از یک طرف یاد این مثال قدیمی می اندازد که « یکی را به ده راه نمی دادند، سراغ خانه ی کدخدا را می گرفت»

بیشتر بخوانید