ما در اشتباه بودیم، سیاستمدار یعنی اردشیر زاهدی !

اگر شما هم مانند من ابتدا شتابزده پیش داوری کرده بودید که اردشیر زاهدی یک پیر خرفت است که از همان اول ناسیونالیست بوده و به تدریج به یک فاشیست تمام عیار تکامل پیدا کرده چند بار دیگر مصاحبه اخیرش

بیشتر بخوانید