اسپری تاخیری کرونایی هم رسید

خامنه ای به ولایتی دستور داده هرجور شده یک چیزی برای کرونا ردیف بکن چون آبرومان پیش غربی  ها رفت. بعد از کرونا یاب مستعان بعد چند داروی عصاره شتر و روغن بنفشه و غیره اکنون به اختراع اسپری کرونایی رسیده که باید حتما 8 باز آنرا بزنی تا ویروس را بی حس بکند!

بیشتر بخوانید