کابل تسلیم شد: اشرف غنی خارج از کشور، اتباع غربی در حال خروج و طالبان در حال ورود

مقامات دولت افغانستان تایید کردند که از هم اکنون کنترل کابل را به طالبان واگذار میکنند.
رئیس جمهور اشرف غنی و برخی دیگر از مقامات دولتی افغانستان را ترک و (ابتدا) به تاجیکستان رفته اند.
نظامیان آمریکایی با شتاب هر چه بیشتر در حال انتقال کارکنان سفارت با بالگرد به فرودگاه و از آنجا به خارج از کشور هستند.

بیشتر بخوانید

این عکس شما را یاد چه میاندازد؟

این عکس امروز گرفته شده و اشرف غنی (رئیس جمهور افغانستان) را در جمع متحدانش نشان میدهد. موضوع رسمی جلسه تشکیل یک مرکز فرماندهی برای نیروهای مردمی علیه طالبان است. ولی میتوان حدس زد که اشرف غنی ـ که در

بیشتر بخوانید