فراخوان اعتصاب عمومی دراعتراض به قتل مهسا امینی

از مردم مبارز کردستان تقاضا داریم به حمایت از این فراخوان برخیزند، تا با اتحاد و همبستگی جمهوری اسلامی را از تداوم جنایات شوم و دشمنی بە ویژە با زنان باز داشتە و بە شکست و رسوایی بکشانیم

بیشتر بخوانید