اعتصاب سراسری و کم سابقه بازار

کمتر روزی را به یاد دارم که بازاریان، کسبه، پاساژها و فروشگاهها و مغازه ها در شهرهای کوچک و بزرگ اینگونه گسترده اعتصاب کرده باشند. این در حالی است که اینترنت همچنان با اختلال و محدودیت مواجه است و خبر

بیشتر بخوانید