مسئول سرشماری مورچه ها

در مدینة المعاجز از عمار یاسر روایت کرده اند که گفت به اتفاق حضرت امیر(ع) به یکی از غزوات می رفتیم.  به یک بیابان و صحرایی رسیدیم که مملو از مورچه بود، گفتم یا علی آیا میان خلق کسی هست که عدد این مورچه ها را بداند؟

فرمود بلی من می شناسم کسی را که عدد آنها را و نر و ماده آنها را هم می داند. گفتم آن کس کیست؟ 

فرمود من آن امام مبین هستم!!!

بیشتر بخوانید