آلمان هم یک حکومت به اسلامگرایان بدهکاراست

خوشبختانه در آلمان دمکراسی و آزادی بیان و مطبوعات هست و گرفتاری ها و مشکلات ما مردم جهان سوم و دیکتاتور زده را ندارد. اصولا پراکندگی قدرت در آلمان اجازه اقدامات رادیکال مخرب (چه چپ افراطی و چه راست افراطی) را بمدت طولانی رونمی دهد اما ظاهرا جامعه آلمان یک حکومت به اسلامگرایان بدهکار است تا مزه شیرین حکومت اسلامی و اجرای شریعت را با گوشت و پوست خود لمس کنند.

باید کنار نشست و مثل تماشای یک فیلم سینمایی افول و سقوط اقتصاد شکوفای آلمان بدست چپ گراهای افراطی و مخصوصا اسلام گرایان را نظاره کرد.

بیشتر بخوانید