امین وزیری از جلادان و شکنجه گران زندان اوین

امین وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی که در دفتری در زندان اوین مستقر است یکی از جلادان و شکنجه‌گران و از چهره‌های ناقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود.

بیشتر بخوانید